a  á  à  ả  ã  ạ    â  ấ  ầ  ẩ  ẫ  ậ    ă  ắ  ằ  ẳ  ẵ  ặ  
e  é  è  ẻ  ẽ  ẹ  ê  ế  ề  ể  ễ  ệ  ế  ề  ể  ễ  
i  í   ì   ỉ   ĩ   ị    Đ  đ  loại
o  ó  ò  ỏ  õ  ọ  ơ  ớ  ờ  ở  ỡ  ợ  ô  ố  ồ  ổ  ỗ  ộ  
u  ú  ù 
ủ  ũ  ụ  ư  ứ  ừ   ử   ữ  ự    
y  ý  ỳ  ỷ  ỹ  ỵ

---------------------------------------

A Á  À Ả  à Ạ   Ấ Ầ  Ẩ  Ậ  Ă  Ắ  Ằ  Ẳ  Ẵ Ặ
E É È  Ẻ  Ẽ  Ẹ  Ê  Ế  Ề  Ể  Ễ  Ệ
I  Í  Ì  Ỉ  Ĩ  Ị 
O Ó Ò Ỏ  Õ  Ọ  Ơ  Ớ  Ờ  Ở  Ỡ  Ợ  Ô  Ố  Ồ  Ổ  Ỗ  Ộ
U  Ú  Ù  Ủ  Ũ  Ụ  Ư  Ứ  Ừ  Ử  Ữ  Ự  Y  Ý  Ỳ  Ỷ  Ỹ  Ỵ


Ngày 24 tháng 3 năm 305.  -  năm - tại - ở  -  (thế kỷ thứ 6) -  † † †

ngày 24 tháng 3 năm 305

Bài đọc thêm

Hương thơm thánh thiện trong đời sống và các nhân đức anh hùng của chị Đáng Kính Marie-Céline được Đức Giáo Hoàng Pius XII công nhận ngày 22 tháng 1 năm 1957

---------------------------------------------

Về Bài Trích Trong www.NguoiTinHuu.com

Có thể sử dụng các bài trong www.nguoitinhuu.com cho nhu cầu tinh thần, xin đừng làm thương mãi và xin ghi rõ xuất xứ cũng như tác giả

Copyright © 2009 by Nguoi Tin Huu. Send any comment or question to Nguoi Tin Huu

(Copyright © 2009 by Tinh Than Association. Send any comment or question to Nhom Tinh ThanCó thể sử dụng các bài do Nhóm Tinh Thần trích dịch và nhuận chính vì nhu cầu tinh thần... xin vui lòng ghi rỏ nguồn xuất xứ cũng như nhóm dịch giả)