Giáo Phận Lạng Sơn & Cao Bằng

Thành lập : Được tách từ Địa phận Đông Đàng Ngoài để thành lập Phủ doãn Tông tòa Lạng Sơn (Prefecture Apostolique) năm 1913 do các cha Đa Minh người Pháp thuộc tỉnh dòng Lyon đảm trách và ngày 11/07/1939 trở thành Đại Diện Tông Tòa Lạng Sơn (Vicaire Apostolique). Ngày 24/11/1960 được nâng lên thành địa phận chính toà qua Tông thư Venerabilium Nostrorum của Đức Thánh Cha Gioan XXIII . 

Số Giáo Hạt và Giáo Xứ : Số giáo hạt 2 (Lạng Sơn & Cao Bằng), số giáo xứ 14 và tổng số giáo dân: 6.218 người.

Ðịa lý hành chính : gồm trọn hai tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng và nửa tỉnh Hà Giang, diện tích tổng quát 25.000Km2. Giáo phận có trên 600 Km đường biên giới phía bắc và đông giáp với Trung Quốc. Dân số trên 1,635.000 người gồm nhiều sắc tộc, rất ít người Kinh, đa số là người Tày và Nùng, còn lại là Thái, Thổ, Mèo, Dao, Nhắng,… sống bằng nông nghiệp.

 


Most Rev Joseph Dang Duc Ngan

Đức GM Joseph Đặng Đức Ngân (12/10/2007)

Ðức GM Joseph Ngô Quang Kiệt  (1999-2005 đổi về TGP Hà Nội)
Ðức GM Vincent de Paul Phạm Văn Dụ (1960-1998 qua đời)

Theo thống kê của giáo phận ngày 31-12-2007
(cập nhật ngày 23-5-2008)

Số Linh Mục: 13
Ðại Chủng Sinh: 9
Chủng Sinh Dự Bị: 23
Số Nam tu: 1
Số Nữ Tu: 20
Giáo Lý Viên: 11

TÒA GIÁM MỤC LẠNG SƠN
2 Văn Miếu
Phường Chi Lăng, Thị Xã Lạng Sơn
Lạng Sơn - Việt Nam

Tel: [84]-(025)-810-367
Fax: [84]-(025)-810-632
Email:  tgmls@hn.vnn.vn
Web Site: Giáo Phận Lạng Sơn

Lược sử Giáo phận
Hình Nhà thờ chính tòa Lạng Sơn cũ
Hình Nhà thờ chính tòa Lạng Sơn mới
Tang Lễ Sơ Mến 20/5/2004
Lễ Cung Hiến Nhà thờ Chính Tòa Lạng Sơn 2/10/2004
Tòa Giám Mục Lạng Sơn
Hình Các Linh Mục Lạng Sơn
Sinh hoạt Giáo phận
Thánh Thể và việc Truyền Giáo
Lễ truyền chức Linh Mục 13/6/2009
Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân yết kiến ĐTC Benedicto XVI dịp Ad Limina 2009
Chân dung Linh Mục VN: Đức Cha Vinh Sơn Phạm Văn Dụ
Chân dung Linh Mục VN: Cha Vincent Hoàng Trọng Quỳnh
Phái đoàn của gp Lạng Sơn Cao Bằng viếng thăm Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt