Giáo Phận Phát Diệm

Thành lập: được thiết lập năm 1901 với danh hiệu địa phận Thanh. Năm 1924 đổi tên thành địa phận Phát Diệm. Ngày 24/11/1960 được nâng lên giáo phận chính toà.

Giáo Hạt và Giáo Xứ: Hiện nay số giáo hạt 9 giáo xứ 65 (24 xứ có linh mục coi sóc) với tống số giáo dân: 153.131 (có 5.205 dân tộc Mường).

Địa lý hành chính: gồm tỉnh Ninh Bình và một phần huyện Lạc Thuỷ thuộc tỉnh Hoà Bình, với diện tích 1.768,77 Km2, tổng dân số 980.987 người. Dân chúng đa số sống về nghề nông.

 


Most Rev Joseph Nguyen NangMost Rev Joseph Nguyen Van YenCha  Joseph Tran Ngoc Van

Đức GM Joseph Nguyễn Năng (25/7/2009)

Đức GM Giám Quản Joseph Nguyễn Chí Linh (2007-2009)
Đức GM Joseph Nguyễn Văn Yến (1998-2007 hưu dưỡng)
Đức GM Phó Joseph Nguyễn Thiện Khuyến (1976-1981 qua đời)
Đức GM Phó Joseph Lê Quý Thanh (1964-1974 qua đời)
Đức GM Paul Bùi Chu Tạo (1959-1998 qua đời)
LM Giám Quản Phaolô Bùi Chu Tạo (1957-1959)
LM Giám Quản Phaolô Dương Đức Liêm (1954-1957)
Đức GM Tadeus Lê Hữu Từ (1945-1959 qua đời)
Đức GM Jean Marie Phan Đình Phùng (1943-1944 qua đời)
Đức GM Giovanni Battista Nguyễn Bá Tòng (1935-1949 qua đời)
Đức GM Jean-Pierre Alexandre Marcou Thành, MEP (1901-1935)

Tổng Đại Diện:
Lm. Giuse Trần Ngọc Văn

Theo số liệu thống kê của giáo phận ngày 31-12-2007
(Cập nhật ngày 23-5-2008)


Số Linh Mục: 69
Số Chủng Sinh: 46
Chủng Sinh Dự bị: 129
Số Nam Tu Sĩ: 24
Số Nữ Tu: 159
Số Tu hội nữ: 35
Giáo Lý Viên: 1,217

TÒA GIÁM MỤC PHÁT DIỆM
75 Phát Diệm Đông
Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình
Tel: [84]-(030)-862-058
mailto:tgmpdiem@hn.vnn.vn

Hình Nhà thờ Chính Tòa Phát Diệm
Hình Nhà Truyền Thống Phát Diệm
Ngày Giới Trẻ Phát Diệm 2003
Hình ảnh Tỉnh Tâm Linh Mục Phát Diệm 1
Hình ảnh Tỉnh Tâm Linh Mục Phát Diệm 2
Thư Mục Vụ v/v Tòa Thánh Bổ Nhiệm Tân Giám Mục Phát Diệm
Phái đoàn Phát Diệm gặp gỡ Tân Giám Mục Phát Diệm
Linh Mục VN: Đức Cha Phaolô Bùi Chu Tạo (1909-2001)
Linh Mục VN: Linh Mục VN: Đức Ông Phaolô Tịnh Nguyễn Quang Thiều