Lời Từ Biệt Của Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt

(Theo Trang Web Tổng Giáo Phận Hà Nội)