Nghị Định của Bộ Rao Giảng Tin Mừng cho Các Dân Tộc

(Theo Trang Web Tổng Giáo Phận Hà Nội)