Tông Sắc Bổ Nhiệm

(Theo Trang Web Tổng Giáo Phận Hà Nội)