Lược sử Giáo phận Lạng Sơn

Năm 1902: Các thừa sai Paris chi Lyon lên thăm Lạng Sơn

Năm 1910: Các thừa sai đến Cao Bằng

7-1-1914: Bộ Truyền Giáo đặt Cha Bertrand Cothonay Chiếu (1854-1926) làm phủ doãn (Préfet Apostolique)

Năm 1918: Có 8 giáo xứ với hơn 1000 giáo dân

31-3-1925: Thánh Bộ Truyền Giáo đặt Cha Dominique Maillet Bính (1883-1947) thế vị Ðức Cha Chiếu đã già yếu


Năm 1926: Tiểu chủng viện Mỹ Sơn khánh thành, có 30 chủng sinh

Năm 1926: Dòng Notre Dame des Missions đến Cửa Nam, thị xã Lạng Sơn

Năm 1927: Dòng Paint Paul de Chartres tới Mỹ Sơn

Năm 1929: Thánh Bộ Truyền Giáo cử Cha Felix Hedde Minh làm Giám Quản Ðịa Phận. Giáo phận có khoảng 2000 giáo hữu, đa số là người Kinh chia ra làm 14 xứ với 12 cha Dòng và 5 linh mục bản xứ.

 

 

 

 

11-6-1939: Thánh Bộ Truyền Giáo nâng phủ doãn lạng Sơn Cao Bằng lên hàng đại diện Tông Tòa (Vicariat Apostolique), có 4000 giáo hữu sống trong 21 giáo xứ, 30 linh mục, 48 chủng sinh

30-11-1939: Cha Minh thụ phong Giám Mục

1940-1945: Pháp và Nhật chung sống, số giáo hữu lên tới 5,000 người

9-3-1945: Chiến tranh Nhật-Pháp. Phi cơ dội bom, nhiều cơ sở của Giáo Phận bị hư hại

24-7-1948: Thánh Bộ Truyền Giáo cắt cử Cha Anrê Reginald Jacq Mỹ làm Giám Mục Phụ Tá với quyền kế vị, giúp Ðúc Cha Minh đã già yếu

 

5-1959: Thánh Bộ Truyền Giáo cắt cử Cha Vinh Sơn Phạm Văn Dụ làm Giám Quản Tông Tòa địa phận Lạng Sơn

6-1960: Ðức Giám Mục Vinh Sơn Phạm Văn Dụ thực thụ coi sóc giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng

 

 

 

 

18-6-1999: Tòa Thánh bổ nhiệm Ðức Cha Giuse Ngô Quang  Kiệt về coi sóc Giáo Phận Lạng Sơn, Cao Bằng

(Trích phần Nhân Văn của Hội thân hữu Lạng Sơn Houston, TX)