Giáo Phận Vinh

Thành lập: được thiết lập năm 1946 với danh hiệu địa phận Nam. Năm 1924 được Tòa Thánh đổi tên thành địa phận Vinh theo địa danh nơi đặt tòa giám mục, và ngày 24/11/1960 Tòa Thánh thiết lập Hàng Giáo Phẩm Việt Nam, đồng thời nâng địa phận Vinh lên thành giáo phận chính toà.

Giáo Hạt và Giáo Xứ : Giáo phận có 16 giáo hạt, số giáo xứ 150, số giáo họ 11 với tổng số giáo dân: 481,351 người. (Mới tách thêm 5 giáo xứ và 4 giáo họ ngày 5-7-2008)

Địa lý hành chính: trải dài trên ba tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình, với diện tích chung 30.783 Km2, tổng dân số 5,766,000 triệu người. Dân cư đa số làm nghề nông, nghề cá, nghề muối và nghề thủ công.

Những sắc tộc sống trong vùng: Kinh, H’mông, Thổ, Khơ Mú, Ơ Đu, Thái, Mường, Chứt.

 


Most Rev Paul Nguyen Thai Hop, OPMost Rev Paul Maria Cao Dinh Thuyen

Đức GM Paul Nguyễn Thái Hợp, OP (5/2010)

Đức GM Paul Marie Cao Đình Thuyên (2000-2010 hưu dưỡng)
Đức GM Pierre Jean Trần Xuân Hạp (1979-2000 qua đời)
Đức GM Pierre Marie Nguyễn Năng (1971-1978 qua đời)
Đức GM Jean-Baptiste Trần Hữu Đức (1951-1971 qua đời)

Theo số liệu thống kê của giáo phận ngày 31-12-2007
(Cập nhật ngày 23-5-2008)

Tổng Đại Diện:
Lm. Fx. Võ Thanh Tâm

Số Linh Mục: 157
Chủng Sinh: 90
Số Chủng Sinh Dự Bị: 47
Số Nữ Tu: 471
Giáo Lý viên: 7.659

TÒA GIÁM MỤC XÃ ĐOÀI
Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc
Tỉnh Nghệ An
Tel: [84]-(38)-861-171 / 86 12 66
Fax : 86 16 76

mailto:tgmxadoai@hn.vnn.vn
Web Site: Giáo Phận Vinh

Hình Nhà thờ Chính Tòa Vinh
Hình Tòa Giám Mục Vinh
Các Linh Mục Giáo phận Vinh
Tình hình Gp Vinh ngày nay
Chân dung Linh Mục VN: cha Phêrô Nguyễn Bá Đương
Giáo Phận Vinh Khai mạc Năm Thánh 2010
Giáo phận Vinh long trọng đón Đức Tân Giám Mục 27/5/2010