Ðức Cha Joseph Lê Văn Ấn
Cố Giám Mục tiên khởi Xuân Lộc

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"Hãy giết đi mà ăn (Atcs 10:13) "