Ðức Cha Vincent Nguyễn Văn Bản
Giám Mục Ban Mê Thuột

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"
Hãy bước theo Thần Khí/ Spiritu Ambulate (Galata 5, 16)"