Đức Cha Paulus Nguyễn Văn Bình
Cố Tổng Giám Mục Saigon

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"Hãy đi rao giảng / Euntes Docete (Mt 28:19-20)"