Ðức Cha Paulus Huỳnh Ðông Các
Cố Giám Mục Qui Nhơn

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"Hòa bình Chúa Kitô trong vương quốc Ngài / Pax Christi"