Ðức HY Joseph-Maria Trịnh Văn Căn
Cố Tổng Giám Mục Hà-Nội
Hồng Y Linh Mục 
Thánh Ðường St. Maria in Via, Rome

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"
Thương yêu-Vui mừng-Bình an/ Caritas gaudiam pax"