Ðức Cha Pierre-Marie Phạm Ngọc Chi
Cố Giám Mục tiên khởi Ðà Nẵng

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"
Vâng lời Thầy con thả lưới / In Verbo Tuo, laxabo rete (Lc 5, 5)."