Ðức Cha Pierre Trần Thanh Chung
Cựu Giám Mục Kontum

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"
Ngài yêu mến  tôi/ Delexit me" (Gal 2,20)