Ðức Cha Antoine Vũ Huy Chương
Giám Mục Đà Lạt

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"
Xin Vâng"