Ðức Cha Jacques Huỳnh Văn Của
Cố Giám Mục Phó Phú Cường
Giám Mục hiệu tòa Mizigi

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"
Vua các Vua, Chúa các Chúa"