Ðức Cha Ða Minh Lê Hữu Cung
Cố Giám Mục Bùi Chu

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"
Mẹ Maria, hy vọng của chúng con"