Đức Cha Joseph Nguyễn Tùng Cương
Cố Giám Mục Hải Phòng

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"
Hãy ra khơi"