Ðức Cha Laurent Chu Văn Minh
Giám Mục Phụ Tá Hà Nội
Giám Mục hiệu tòa Thinisa in Numidia

 Duc Cha Lorenzo Minh's Coat-of-Arms

Khẩu hiệu Giám Mục:
"Phục Vụ trong Đức Ái (Gt 5,13)"