Ðức Cha Louis Hà Kim Danh
Cố Giám Mục Phú Cường

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"
Kiên nhẫn thắng mọi sự"