Đức Cha Joseph Maria Đinh Bỉnh
Cố Giám Mục Thái Bình

Khẩu hiệu Giám Mục:
"Này là Mẹ con - Ecce Mater Tua"