Đức Cha Petrus Nguyễn Văn Đệ, SDB
Giám Mục Thái Bình

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
“Hãy cho tôi các linh hồn – Da Mihi Animas” (Sáng Thế 14, 21-23)