Ðức Cha Đa Minh Đinh Huy Quảng
Cố Giám Mục Phó Bắc Ninh

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
“Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả” 
(1Cr 13,7)