Đức Cha Philippe Nguyễn Kim Ðiền, P.F.J.
Cố Tổng Giám Mục Huế

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"
Nên mọi sự, cho mọi người / Onia Omnibus"