Mgr. Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền
Cố Giám Mục tiên khởi Ðà Lạt

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"Chúng tôi rao giảng Chúa Giêsu chịu đóng đinh"