Ðức Cha Joseph Phan Thế Hinh
Cố Giám Mục Hưng Hóa
Giám Mục hiệu tòa Mades

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"
Vâng Ý Cha - Fiat Voluntas Tua"