Đức Cha Paulus Nguyễn Thanh Hoan
Cựu Giám Mục Phan Thiết

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"
Tin Mừng cho người nghèo khó"   (Luca 4,18a)