Ðức Cha François Xavier Lê Văn Hồng
Giám Mục hiệu tòa Gadiaufala
Giám Mục Phụ Tá TGP Huế

Khẩu hiệu Giám Mục:
"Thầy ở giữa anh em như một người phục v - Sicut qui ministrat"(Lc 22,27)