Đức Cha Paulus Nguyễn Thái Hợp, OP
Giám Mục Vinh

 

Khẩu Hiệu Giám Mục:
"Sự Thật và Tình Yêu"