Mgr. François Xavier Trần Thanh Khâm
Cố Giám Mục Phụ Tá Saigon
Giám Mục hiệu tòa Numnuli

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"
Bác Ái - Ðộ Lượng"