Ðức Cha Matthew Nguyễn Văn Khôi
Giám Mục Phó Qui Nhơn

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"Caritas Christi urget nos: Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng tôi" (2Cr 5,14)