Đức Cha Joseph Nguyễn Thiện Khuyến
Cố Giám Mục Phó Phát Diệm

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"
Xin Vâng"