Ðức Cha Joseph Ngô Quang Kiệt
Cựu Tổng Giám Mục Hà-Nội 

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"Chạnh lòng thương /
Misereor super turbam" (Mc 8,2)