Mgr. Pierre Khuất Văn Tạo
Cố Giám Mục Hải Phòng
Giám Mục hiệu tòa Caralliensi

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"
Chiến thắng trong bác ái"