Mgr. Barthélémy Nguyễn Sơn Lâm, P.S.S
Cố Giám Mục Thanh Hóa

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"
Chân Lý trong Yêu Thương"