Mgr. Dominique Nguyễn Văn Lãng
Cố Giám Mục Xuân Lộc

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"
Con trông cậy Chúa"