Đức Cha Anselm Tadeus Lê Hữu Từ, O. Cist.
Cố Giám Mục Phát Diệm

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"
Tiếng Kêu/ Vox Clamantis" (Mt 3:3)