Ðức Cha Alexis Phạm Văn Lộc
Cựu Giám Mục Kontum

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"
Tôi tớ mọi người / Omnium Servum" (1 Cor. 9,19)