Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long, OFM Conv.
GM Phụ tá TGP Melbourne, Australia
Giám Mục hiệu tòa Thala

 Most Rev Vincent Nguyen Van LongBishop Nguyen Van Long Coat-of-Arms

Khẩu hiệu Giám Mục:
"
Hãy ra khơi!/Duc in Altum" (Lc 5:4)