Đức Cha Emmanuel Lê Phong Thuận
Cố Giám Mục Cần Thơ
 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"Nhờ Ngài, với Ngài và trong Ngài /
Per ipsum et cum  ipso et in ipso"