Ðức Cha Joseph Lê Quý Thanh
Cố Giám Mục Phó Phát Diệm

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"Chúc tụng Chúa"