Ðức HY Jean Baptiste Phạm Minh Mẫn
Tổng Giám Mục Saigon
Hồng Y Linh Mục 
Thánh Ðường St. Giustino, Rome

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"Như Thầy yêu thương"