Ðức Cha Jacques Nguyễn Văn Mầu
Cựu Giám Mục Vĩnh Long

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"Amor et Labor / Yêu thương và lao khổ"