Make your own free website on Tripod.com

Ðức Cha Louis Phạm Văn Nẫm
Cố Giám Mục Phụ Tá Saigon
Giám Mục hiệu tòa Acufida

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"Yêu thương không giả dối (1 Ga 3:18)"