Ðức Cha Joseph Đặng Đức Ngân
Giám Mục Lạng Sơn & Cao Bằng

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"Đến với muôn dân - Adgentes"