Đức Cha Nicholas Huỳnh Văn Nghi
Cựu Giám Mục tiên khởi Phan Thiết

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"Thiên Chúa là Tình Yêu"