Đức Cha Joseph Nguyễn Năng
Giám Mục Phát Diệm

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"Hiệp Thông - Phục Vụ"