Ðức Cha Michel Nguyễn Khắc Ngữ
Cố Giám Mục tiên khởi Long Xuyên

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"Chúa trong Anh Em / Christus in vobis"