Make your own free website on Tripod.com

Ðức Cha Paulus Trần Ðình Nhiên
Cố Giám Mục Phó GP Vinh
Giám Mục hiệu tòa Gisipa

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"Lẽ sống của tôi là Ðức Kitô"